Kjøpsvilkår for Amendo Group AS

Betaling

Betaling på bestillinger i nettbutikken til Amendo, gjennomføres med faktura fra Svea Finans.

Med mindre annet ikke er skriftlig avtalt, er betalingsbetingelsene 10 dager fra fakturadato.
Leie av betalingsutstyr faktureres forskuddsvis for 3 måneder, eller den perioden som er angitt i leiekontrakten.

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente p.t. på 9,50 % p.a. Betaling med befriende virkning kan kun skje til selgers konto. Påløpte forsinkelsesrenter kan belastes på neste faktura.

Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av fakturasummen på grunn av evt. motkrav, tvister e.l..

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra Amendo Group AS til andre næringsdrivende (B2B). Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for alle typer kjøp, herunder kjøp på nett, ved fysisk oppmøte i butikk, pr telefon, ved e-post el., selv om det her vises til nettbutikk.tellix.no.
Ved å bekrefte kjøp via nettbutikk, bekrefter man også Amendo Group AS sine fullstendige betingelser, på amendo.no/betingelser

Selger

Selger er Amendo Group AS, org.nr. 979684002  , og med forretningsadresse Ryensvingen 5, 0680 OSLO.

Kunde

Amendo leverer kun til andre næringsdrivende selskaper. Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjons­nummer i Brønnøysund registrene.

Avtaleinngåelse

Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre på nettbutikk.tellix.no.
Amendo Group AS forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formalia krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold

Produktinformasjon

All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen og åpenbare feil i pris. Amendo har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper Kunden måtte ha som følge av slike feil.

Levering/Risikoovergang/Mangler

Varene leveres eller hentes fra Amendo sitt lager i Ryensvingen 5, 0680 OSLO. Kunden får valget mellom å hente eller få utstyr levert.

Pris

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom Partene.

Betaling

Betaling på bestillinger i nettbutikken til Amendo, gjennomføres med faktura fra Svea Finans.

Med mindre annet ikke er skriftlig avtalt, er betalingsbetingelsene 10 dager fra fakturadato.
Leie av betalingsutstyr faktureres forskuddsvis for 3 måneder, eller den perioden som er angitt i leiekontrakten.

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente p.t. på 9,50 % p.a. Betaling med befriende virkning kan kun skje til selgers konto. Påløpte forsinkelsesrenter kan belastes på neste faktura.

Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av fakturasummen på grunn av evt. motkrav, tvister e.l..

Forsendelse

Varer sendes normalt innen 5 virkedager. Unntak kan gjelde i sesonger med ekstraordinær ordretilgang, eller ved produkter som krever programmeringsressurser.
Selger oppgir normalt lagerbeholdning på sine nettsider. Eventuelle feil og økonomisk tap eller ulempe kunden måtte ha av slik feil, erstattes ikke.

REKLAMASJONER

Kjøper plikter ved mottak av varer straks å undersøke disse og reklamere snarest og senest innen 10 virkedager etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på ett år.

Selger svarer ikke for feil eller mangler som skyldes forhold på kjøpers side eller som nevnt i pkt. 8.2 og pkt. 16.

Kjøpers betalingsplikt for varene opprettholdes med uendret forfallsdato selv om en sak er under retur/reklamasjonsbehandling.

RETURHÅNDTERING

Defekt vare sendes fra kjøper til forhandler eller selger, så snart og senest innen 14 dager omlevert vare er mottatt. Dersom retur av defekt vare uteblir i mer enn 14 dager, vil varen anses som kjøpt og bli fakturert i sin helhet pluss et administrasjonsgebyr stort NOK 500,-.

Ved retur av defekt vare, skal kjøper sørge for at tilhørende serviceskjema med returnummer, eller kopi av dette, medfølger. Varen pakkes forskriftsmessig primært i original emballasje. Kjøper betaler fraktkostnader ved retur.

I forbindelse med innsendt/Returnert utstyr: Uavhentet utstyr vil bli kassert etter 3 måneder.

BEGRENSNING AV SELGERS ANSVAR

Ansvar overfor selger kan ikke gjøres gjeldende for feil eller mangler som måtte oppstå som følge av:· Sammenkobling av utstyr, eller bruk av programutrustning som er levert av andre enn selger
· Foretatte endringer, modifikasjoner, vedlikehold, reparasjoner eller liknende av utstyr eller programutrustning av andre enn selgers eller selgers representant
· Feil, forsinkelser eller forsømmelser hos underleverandører
· Virus i programvare levert av selger
· Feil I programvare, herunder Windows, Office, Antivirus, Internet Explorer, Mail etc.
· Programmeringsfeil / Bugs i Butikkdatasystemet

Selger kan utelukkende holdes ansvarlig for direkte økonomisk tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av selgers feil eller forsømmelse. Selgers totale ansvar er i alle tilfelle begrenset til kontraktsverdien av leveransen.

Begrensning av selgers ansvar ved lansering av nye Modeller  / Versjoner
Ansvar overfor selger kan heller ikke gjøres gjeldende dersom produsent avvikler terminalmodeller/versjoner. Eller Produsent/selger ikke lenger støtter visse funksjoner i programvare etc.

Erstatningsansvar

Amendo fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Amendo forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.